ČFTA

EN 
Český lev / 2013 / Statut pro rok 2013
Ceny českého filmu
za rok 2013

22. února 2014
Rudolfinum, Praha
21.
STATUT VÝROČNÍCH CEN ČFTA
 
I. PREAMBULE
Výroční ceny ČFTA se udělují za tvůrčí a umělecké výkony spojené s českými celovečerními distribuční filmy, které měly premiéru mezi 1. lednem a 31. prosincem příslušného kalendářního roku.
 
II. DEFINICE FILMŮ
1. Za český film je považován film, na jehož financování se podílel alespoň z 20% český výrobce a jenž má české tvůrčí zastoupení alespoň v jedné z kategorií režie, scénář, herečka či herec v hlavní roli.
2. Za celovečerní film je považován hraný, dokumentární nebo animovaný film se stopáží alespoň 60 minut. 
3. Za distribuční film je považován film, který byl oficiálně uveden do distribuce v komerčních kinech v České republice a promítal se po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích dní nebo čtrnácti dní přerušovaně v jednom komerčním kině. 
4. Za den premiéry je považováno datum zahájení distribuce v komerčních kinech v České republice, které je oficiálně registrované Unií filmových distributorů (UFD).
5. Filmy jsou zařazeny do hlasování na základě údajů poskytnutých producenty filmu, příp. na základě veřejně dostupných údajů. 
6. Ve sporných případech rozhoduje o zařazení filmu do hlasování Prezídium ČFTA.
 
III. KATEGORIE CEN
1. Výroční ceny ČFTA se udělují za nejlepší výkony v následujících kategoriích:
1) nejlepší film
2) nejlepší režie
3) nejlepší scénář
4) nejlepší kamera
5) nejlepší hudba
6) nejlepší střih
7) nejlepší zvuk
8) nejlepší filmová scénografie
9) nejlepší kostýmy
10) nejlepší masky  
11) nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli
12) nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli
13) nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli
14) nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
15) nejlepší dokumentární film
16) mimořádný přínos české kinematografii
2. Dokumentární filmy jsou hodnoceny pouze v kategoriích nejlepší dokumentární film, nejlepší režie, nejlepší kamera, nejlepší hudba, nejlepší střih a nejlepší zvuk.
3. Pokud v některé z kategorií splňuje podmínky méně než 6 filmů, může Prezídium ČFTA rozhodnout, že v této kategorii nebude cena udělena.
4. ČFTA může udělit cenu za audiovizuální počin roku, což je ocenění významného díla, projektu či jednotlivce z oblasti audiovize. 
IV. HLASOVÁNÍ
1. O výročních cenách ČFTA hlasují členové občanského sdružení Filmová akademie, z.s.
2. Hlasování o výročních cenách ČFTA je neveřejné a dvoukolové. Výjimkou je cena za mimořádný přínos české kinematografii a cena za audiovizuální počin roku, o které rozhoduje Prezídium ČFTA. 
3. V kategoriích nejlepší střih, nejlepší zvuk, nejlepší filmová scénografie, nejlepší kostýmy, nejlepší masky hlasují v prvním kole členové ČFTA, které může Prezídium ČFTA specifikovat nebo pro uvedené kategorie Prezídium ČFTA ustanoví pro první kolo odborné komise.
4. Hlasující mohou hlasovat buď prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků, nebo prostřednictvím elektronického hlasování. Vyplněné hlasovací lístky nebo protokoly elektronického hlasování budou spočítány osobami pověřenými Prezídiem ČFTA a výsledky budou ověřeny notářem.
5. V prvním kole vyberou hlasující v každé kategorii ze seznamu kandidátů pět nejlepších a určí jejich pořadí od prvního do pátého místa.
6. Pokud hlasující udělí v prvním kole hlasování první místo, musí pak v dané kategorii určit i pořadí na druhém, třetím místě, čtvrtém a pátém místě. Pokud udělí až druhé místo, musí určit i pořadí na třetím místě, čtvrtém a pátém místě, atd.
7. Do druhého kola hlasování postoupí kandidáti s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě, že kandidát získá v jedné kategorii dostatečný počet bodů za výkony v různých filmech, bude nominován do druhého kola za každý výkon zvlášť.
8. Ve druhém kole musí hlasující určit pořadí všech pěti nominací nebo v dané kategorii nehlasovat vůbec.
9. Při rovnosti bodů v některé z hodnocených kategorií rozhoduje větší počet získaných prvních míst. V případě stejného počtu prvních míst rozhoduje počet bodů od hlasujících členů prezídia ČFTA.
10. Hlasující, který je v některé kategorii na seznamu kandidátů, nesmí v této kategorii hlasovat sám pro sebe. 
11. Hlasující, který je producentem filmu soutěžícího v kategorii Nejlepší film nebo Nejlepší dokumentární film, nesmí v dané kategorii hlasovat pro film, jehož je producentem. 
12. Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia ČFTA.
 
V. DALŠÍ USTANOVENÍ
1. Producent filmu určí, které herecké výkony budou hodnoceny v kategorii Nejlepší herecký výkon v hlavní roli a Nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Prezídium ČFTA si vyhrazuje právo zařazení do kategorií změnit.
2. Pokud producent filmu neurčí rozdělení do hlavních a vedlejších rolí, budou se tyto kategorie hodnotit současně. V případě, že by herecký výkon získal body v obou kategoriích, budou se započítávat pouze body v kategorii, v níž dosáhl lepšího umístění.
3. Jestliže v některé kategorii spolupracuje tvůrčí tým, producent filmu vybere nejvýše tři zástupce. Pokud tak neučiní, vybere tyto zástupce Prezídium ČFTA.
 
VI. NESTATUTÁRNÍ CENY
1. ČFTA může udělit nestatutární ceny, které jsou uvedeny v příloze tohoto statutu a podléhají schválení Prezidia ČFTA.