ČFTA

EN 
Český lev / 2019 / Statut pro rok 2019
Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2019

7. března 2020
Rudolfinum, Praha
27.
27

STATUT CEN ČESKÝ LEV

I. PREAMBULE

Česká filmová a televizní akademie, z.s. (dále jen „ČFTA“) uděluje každoročně výroční ceny s názvem „Český lev“ (dále jen „Ceny“) související s českou audiovizuální, zejména kinematografickou tvorbou, v těchto kategoriích:

1) nejlepší film
2) nejlepší režie
3) nejlepší scénář
4) nejlepší kamera
5) nejlepší hudba
6) nejlepší střih
7) nejlepší zvuk
8) nejlepší filmová scénografie
9) nejlepší kostýmy
10) nejlepší masky 
11) nejlepší herečka v hlavní roli
12) nejlepší herec v hlavní roli
13) nejlepší herečka ve vedlejší roli
14) nejlepší herec ve vedlejší roli
15) nejlepší dokumentární film
16) nejlepší televizní film nebo minisérie
17) nejlepší dramatický televizní seriál
18) mimořádný přínos české kinematografii
19) mimořádný počin v oblasti audiovize

II. CELOVEČERNÍ FILMY

1.       Hrané nebo animované kinematografické dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Celovečerní film“) se může ucházet o Ceny v kategoriích 1 až 14:

a)       jeho délka trvání je alespoň 60 minut,

b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20% výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky,

c)        má české zastoupení (podle státní příslušnosti) v  kategorii režie nebo alespoň ve třech z kategorií č. 1 (rozhodná je zde osoba hlavního producenta) a 3 až 12, a

d)       bylo v příslušném kalendářním roce uvedeno formou premiéry do distribuce v komerčních kinech (s výběrem vstupného) v České republice. Za den premiéry je považováno datum zahájení distribuce v komerčních kinech v České republice, které je oficiálně registrováno Unií filmových distributorů (dále jen „UFD“), není-li producentem prokázáno jako pravdivé jiné datum.

e)         od zahájení distribuce podle písm. d) do dne ukončení hlasování v prvním kole podle čl. V. se se promítalo v České republice (i) v jednom komerčním kině po dobu sedmi po sobě jdoucích dní nebo nekontinuálně po dobu 14 dní, nebo (ii) alespoň ve 28 komerčních kinech.

f)          před uvedením do distribuce podle písm. d) nebylo zpřístupněno veřejnosti jinou formou, pouze s výjimkou případného uvedení na festivalu nebo přehlídce. 

2.       Celovečerní filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě údajů poskytnutých producenty nejpozději do 20. listopadu příslušného kalendářního roku, případně na základě veřejně dostupných údajů. Do hlasování o Ceny budou zařazeny všechny Celovečerní filmy splňující výše uvedené podmínky, o kterých se ČFTA včas dozví od producentů nebo na základě veřejně přístupných údajů.

III. DOKUMENTÁRNÍ FILMY

1.       Dokumentární audiovizuální dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Dokumentární film“) se může ucházet o Ceny v kategorii 15 a v tvůrčích kategoriích 4 až 7:

a)       je solitérním (samostatným) audiovizuálním dílem a jeho délka trvání je alespoň 60 minut,

b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20% výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky,

c)        má české zastoupení (podle státní příslušnosti) v  kategorii režie nebo alespoň ve třech z kategorií č. 1 (rozhodná je zde osoba hlavního producenta) a 4 až 7, a

d)       bylo v příslušném kalendářním roce v České republice poprvé zpřístupněno veřejnosti buď promítáním v komerčních kinech s výběrem vstupného (přičemž za den premiéry je i zde považováno datum zahájení distribuce v komerčních kinech v České republice, které je oficiálně registrováno UFD, není-li producentem prokázáno jako pravdivé jiné datum) nebo terestrickým, satelitním nebo kabelovým televizním vysíláním v programu provozovatele televizního vysílání (ze zákona nebo s licencí) se sídlem na území České republiky, aniž by tomu předcházelo jiné jeho zpřístupnění veřejnosti, pouze s výjimkou případného uvedení na festivalu nebo přehlídce. 

2.       Dokumentární filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě údajů poskytnutých producenty a provozovateli televizního vysílání nejpozději do 20. listopadu příslušného kalendářního roku, případně na základě veřejně dostupných údajů. Do hlasování o Ceny budou zařazeny všechny Dokumentární filmy splňující výše uvedené podmínky, o kterých se ČFTA včas dozví od producentů nebo na základě veřejně přístupných údajů.

IV. TELEVIZNÍ DÍLA

1.        Hrané nebo animované audiovizuální dílo, nebo minisérie / seriál více takových audiovizuálních děl, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Televizní dílo“) se může ucházet o Ceny v kategoriích 16 a 17:

a)       je vyrobeno v původní české jazykové verzi, tedy obsahuje většinu dialogů v českém jazyce,

b)       není zpřístupňováno veřejnosti v kinech (pouze s případnou výjimkou festivalů a nekomerčních akcí),

c)        v případě kategorie 16 má povahu solitérního díla o délce trvání alespoň 60 minut nebo minisérie dvou až čtyř audiovizuálních děl, z nichž každé má délku trvání alespoň 50 minut a které spojuje kontinuálně vyprávěný děj, 

d) v případě kategorie 17 jde o seriál více než čtyř audiovizuálních děl, z nichž každé má délku trvání alespoň 25 minut a v nichž je děj vyprávěn kontinuálně nebo epizodicky (pokud v příslušném kalendářním roce dojde k televizní premiéře více řad, sezón nebo sérií příslušného televizního seriálu, lze takový seriál v příslušném roce nominovat jen jako celek),

e)      bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti na území České republiky terestrickým, satelitním nebo kabelovým televizním vysíláním v programu provozovatele televizního vysílání (ze zákona nebo s licencí) se sídlem na území České republiky (dále jen „Provozovatel“) v průběhu příslušného kalendářního roku. Případné izolované uvedení na festivalu nebo přehlídce v době předcházející televizní premiéře však není překážkou. V případě minisérie (kategorie 16) musí v průběhu příslušného kalendářního roku proběhnout televizní premiéra všech dílů a v případě seriálu (kategorie 17) musí v průběhu příslušného kalendářního roku proběhnout televizní premiéra alespoň pěti dílů. Pro účely Cen se za premiérovaný seriál považuje i premiérově vysílaný celek více dílů seriálu (nazývaný jako řada, série či sezóna) navazující obsahově a/nebo názvem na starší seriál vysílaný již dříve.

2.       Televizní díla jsou do hlasování o Ceny zařazena na základě dobrovolných přihlášek Provozovatelů; Provozovatel však musí doručit ČFTA své přihlášky do konce října příslušného kalendářního roku a současně ČFTA předat v požadovaném formátu záznam přihlášeného díla pro účely jeho zpřístupnění členům ČFTA (u seriálů vybere Provozovatel pro tento účel nejvýše čtyři díly). V každé z uvedených kategorií může jeden Provozovatel nominovat nejvýše tři díla (resp. série); obdrží-li ČFTA v některé z  kategorií méně než pět přihlášek, může Prezídium ČFTA (dále jen „Prezídium“) dát možnost Provozovatelům, kteří v příslušné kategorii přihlášku dodali, k doplnění dalších přihlášek.

V. HLASOVÁNÍ VE FILMOVÝCH KATEGORIÍCH

1.       O Cenách v kategoriích 1 až 15 hlasují členové ČFTA. Hlasování je neveřejné a dvoukolové s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA.

2.       V kategoriích 6 až 10 hlasují v prvním kole členové ČFTA působící v profesích, které specifikuje Prezídium, případně pro uvedené kategorie Prezídium ustanoví pro první kolo odborné komise.

3.       V prvním kole bude do hlasování zařazeno každý Celovečerní film a Dokumentární film splňující podmínky tohoto statutu, s výjimkou dle následující věty. V případě Celovečerních filmů musí být splnění podmínky podle čl. II. odst. 1 písm. e) prokázáno ke dni ukončení hlasování v prvním kole a Celovečerní film, který tuto podmínku nesplní, je z dalšího hlasování vyřazen a do druhého kola nepostoupí. Hlasující vyberou v prvním kole v každé kategorii pět nejlepších a určí jejich pořadí od prvního do pátého místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát pět bodů a za každé další místo o bod méně.

4.       Do druhého kola hlasování postoupí v každé kategorii pět kandidátů s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů rozhodují postupně tato kritéria:

a) větší počet získaných prvních míst,

b) větší počet získaných druhých míst,

c) větší počet získaných třetích míst,

d) větší počet prvních míst od hlasujících členů Prezídia,

e) větší počet druhých míst od hlasujících členů Prezídia,

f) větší počet třetích míst od hlasujících členů Prezídia.

Pokud ani tak nebude určeno pět kandidátů postupujících do druhého kola, rozšíří se počet kandidátů tak, aby do druhého kola postoupilo pět kandidátů s nejvyšším ohodnocením a současně takoví další kandidáti, kteří mají shodné ohodnocení jako ten z prvních pěti kandidátů, který má nejnižší ohodnocení. Kandidáti postupující do druhého kola jsou označeni jako „nominovaní“ na cenu Český lev.

5.      Ve druhém kole hlasující vyberou v každé kategorii tři z nominovaných v pořadí od prvního do třetího místa. Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává nominovaný s nejvyšším počtem prvních míst, v případě rovnosti počtu prvních míst následně rozhoduje větší počet získaných druhých míst a v případě rovnosti počtu druhých míst následně rozhoduje větší počet získaných třetích míst. Pokud ani tak nebude o držiteli ocenění rozhodnuto, bude ocenění uděleno ex aequo.

6.      Člen ČFTA, který je v některé kategorii kandidátem na Cenu, nesmí v této kategorii hlasovat sám pro sebe. Člen ČFTA, který je producentem Celovečerního filmu, nesmí pro něj hlasovat v kategorii Nejlepší film a člen ČFTA, který je producentem Dokumentárního filmu, nesmí pro něj hlasovat v kategorii Nejlepší dokumentární film.

VI. HLASOVÁNÍ V TELEVIZNÍCH KATEGORIÍCH

1.      O Cenách v kategoriích 16 a 17 hlasují členové ČFTA. Hlasování je neveřejné a jednokolové s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA.

2.      Do hlasování budou zařazena Televizní díla přihlášená Provozovateli.

3.      Hlasující určí v každé kategorii pořadí od prvního do třetího místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát tři body a za každé další místo o bod méně. V každé kategorii budou tři kandidáti s nejvyšším součtem získaných bodů označeni jako „nominovaní“ na cenu Český lev. V případě rovnosti počtu bodů rozhodují postupně kritéria podle čl. V. odst. 4 písm. a) až f). Pokud ani tak nebudou určeni tři „nominovaní“ s nejvyšším ohodnocením, rozšíří se počet „nominovaných“ tak, aby takto byli označeni tři kandidáti s nejvyšším ohodnocením a současně takoví další kandidáti, kteří mají shodné ohodnocení jako ten z prvních tří kandidátů, který má nejnižší ohodnocení. 

4.     Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává Televizní dílo s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů se postupuje podle odst. 3 věty druhé. Pokud ani tak nebude o držiteli ocenění rozhodnuto, bude ocenění uděleno ex aequo. 

5.     Člen ČFTA, který je producentem nebo režisérem Televizního díla, nesmí v dané kategorii pro takové Televizní dílo hlasovat.

VII. HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍCH

1.        O držiteli Ceny v kategorii mimořádný přínos české kinematografii rozhoduje Prezídium hlasováním, cena je udělována osobnostem s mimořádnou zásluhou o rozvoj české kinematografie.

2.       O držiteli Ceny v kategorii mimořádný počin v oblasti audiovize rozhoduje Prezídium hlasováním, cena je udělována audiovizuálním projektům nebo individuálním tvůrčím či uměleckým výkonům, které se nemohou ucházet o ocenění ve zbývajících kategoriích. Prezídium může rozhodnout, že v daném roce nebude Cena v této kategorii udělena. 

3.      Členové ČFTA mohou Prezídiu adresovat náměty na ocenění v obou těchto kategoriích.

VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.       V kategoriích 2 až 14 je nominovaným a oceněným příslušný autor (spoluautoři) či výkonný umělec, jehož (jejichž) dílo či výkon je předmětem ocenění. V kategorii nejlepší film je nominovaným a oceněným hlavní producent, v kategorii nejlepší dokumentární film jsou nominovanými a oceněnými současně režisér a hlavní producent, v kategoriích 16 a 17 jsou nominovanými a oceněnými současně hlavní režisér, hlavní producent a hlavní scenárista. 

2.       S výjimkou hereckých kategorií platí, že splňuje-li podmínky pro nominaci ve vztahu k jednomu dílu více osob než tři jako tvůrčí a/nebo producentský tým, má Prezídium právo požadovat, aby z nich producent (resp. Provozovatel, pokud jde o díla zařazená do hlasování na základě jeho přihlášky) vybral pro účely Cen na výzvu ČFTA tři nebo více zástupců a neučiní-li tak ve lhůtě určené ČFTA, provede tento výběr Prezídium. Producent Celovečerního filmu určí na žádost ČFTA, které v něm obsažené herecké výkony budou hodnoceny v kategorii Nejlepší herecký výkon v hlavní roli a Nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli, Prezídium má nicméně právo takové zařazení do kategorií změnit dle povahy hereckých rolí. Neprovede-li producent takové určení, provede jej Prezídium dle povahy hereckých rolí. Bez ohledu na provedený výběr rozdělení určení herců mají hlasující členové ČFTA v prvním kole právo hlasovat v hereckých kategoriích pro libovolné herecké výkony obsažené v daném Celovečerním filmu.

3.      Pokud v některé z kategorií splňuje v příslušném kalendářním roce podmínky pro účast v hlasování o Ceny méně než 6 kandidátů, může Prezídium rozhodnout, že v této kategorii nebude Cena udělena.

4.      Pro účely Cen se restaurované, rekonstruované, kolorované, nově sestříhané nebo jinak upravené audiovizuální dílo nepovažuje za nové dílo.

5.     Ve sporných případech rozhoduje o zařazení díla do hlasování o Ceny Prezídium.

6.     Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia.

7.    Členové ČFTA jsou oprávněni, nikoli však povinni hlasovat. Stejně tak je každý člen ČFTA oprávněn hlasovat jen v některých kategoriích nebo jen v jednom ze dvou kol hlasování (je-li dvoukolové). Hlasování členů ČFTA probíhá prostřednictvím internetové aplikace provozované ČFTA nebo písemně na adresu ČFTA s úředně ověřeným podpisem. Výsledky jsou ověřovány notářem. 

8.     ČFTA zpřístupňuje tam, kde k tomu získá nezbytné oprávnění, díla ucházející se o Ceny členům ČFTA prostřednictvím on-line platformy, pod zabezpečením přístupu uživatelským jménem a heslem a s omezeným počtem přehrání. U díla přihlášeného Provozovateli je poskytnutí takového oprávnění podmínkou pro jeho zařazení do hlasování. 

9.     ČFTA může nad rámec kategorií uvedených v tomto statutu udělit nestatutární ceny dle rozhodnutí Prezídia.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.